نقشه روستای خفری

نقشه روستاهای شهرستان سپیدان

نقشه روستاهای شهرستان سپیدان

 

نقشه روستاهای شهرستان سپیدان

نقشه روستاهای شهرستان سپیدان شامل ۸ روستا می شود.

نقشه ها شامل نقشه روستای بانش، نقشه روستای بیضاء، نقشه روستای همایجان، نقشه روستای کمهر، نقشه روستای خفری، نقشه روستای کوشک هزار، نقشه روستای شش پیری، نقشه روستای سرناباد می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

 

banesh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سپیدان
نقشه روستای بانش
biza 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سپیدان
نقشه روستای بیضاء
homaijan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سپیدان
نقشه روستای همایجان
kamhar 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سپیدان
نقشه روستای کمهر
khafri 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سپیدان
نقشه روستای خفری
koshk hezar 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سپیدان
نقشه روستای کوشک هزار
shosh piri 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سپیدان
نقشه روستای شش پیری
sornabad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سپیدان
نقشه روستای سرناباد

منابع:

سازمان مرکز آمار ایران