نقشه روستای مهارلو

نقشه روستاهای شهرستان سروستان

نقشه روستاهای شهرستان سروستان

 

نقشه روستاهای شهرستان سروستان

نقشه روستاهای شهرستان سروستان شامل ۴ روستا می شود.

نقشه ها شامل نقشه روستای کوهنجان، نقشه روستای مهارلو، نقشه روستای سروستان، نقشه روستای شوریجه می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

 

kohanjan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سروستان
نقشه روستای کوهنجان
maharlo 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سروستان
نقشه روستای مهارلو
sarvestan 2 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سروستان
نقشه روستای سروستان
shorijeh 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سروستان
نقشه روستای شوریجه

منابع:

سازمان مرکز آمار ایران