نقشه روستای کفترک

نقشه روستاهای شهرستان شیراز

نقشه روستاهای شهرستان شیراز

نقشه روستاهای شهرستان شیراز شامل ۱۳ روستا می شود.

نقشه ها شامل نقشه روستای بند امیر، نقشه روستای بید زرد، نقشه روستای داریان، نقشه روستای دشت ارژن، نقشه روستای دراک، نقشه روستای قره باغ، نقشه روستای قره چمن، نقشه روستای کفترک، نقشه روستای کوهمره سرخی، نقشه روستای رحمت آباد، نقشه روستای سیاخ درانگون، نقشه روستای زرقان می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

 

band amir 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان شیراز
نقشه روستای بند امیر
bidzard 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان شیراز
نقشه روستای بید زرد
darian 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شیراز
نقشه روستای داریان
dasht arzhan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان شیراز
نقشه روستای دشت ارژن
derak 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شیراز
نقشه روستای دراک
ghara bagh 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شیراز
نقشه روستای قره باغ
ghara chaman 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شیراز
نقشه روستای قره چمن
kaftarak 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شیراز
نقشه روستای کفترک
rahmat abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان شیراز
نقشه روستای رحمت آباد
siakh darengon 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شیراز
نقشه روستای سیاخ درانگون
zarghan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان شیراز
نقشه روستای زرقان
kohmareh sorkhi 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شیراز
نقشه روستای کوهمره سرخی

منابع:

سازمان مرکز آمار ایران