نقشه روستای رستم 1

نقشه روستاهای شهرستان رستم

نقشه روستاهای شهرستان رستم

نقشه روستاهای شهرستان رستم

نقشه روستاهای شهرستان رستم شامل ۴ روستا می شود.

نقشه ها شامل نقشه روستای پستکوه رستم، نقشه روستای رستم ۱، نقشه روستای رستم ۲، نقشه روستای رستم ۳ می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

 

poshtkoh rostam 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان رستم
نقشه روستای پستکوه رستم
rostam1 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان رستم
نقشه روستای رستم ۱
rostam2 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان رستم
نقشه روستای رستم ۲
rostam3 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان رستم
نقشه روستای رستم ۳

منابع:

سازمان مرکز آمار ایران