نقشه روستای محمله

نقشه روستاهای شهرستان خنج

نقشه روستاهای شهرستان خنج

 

نقشه روستاهای شهرستان خنج

نقشه روستاهای شهرستان خنج شامل ۴ روستا می شود.

نقشه ها شامل نقشه روستای باغان، نقشه روستای محمله، نقشه روستای سیف آباد، نقشه روستای تنگ نارنگ می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

 

baghan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خنج
نقشه روستای باغان
mahmaleh 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خنج
نقشه روستای محمله
mahmaleh 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خنج
نقشه روستای محمله
mahmaleh 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خنج
نقشه روستای محمله
seif abad 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خنج
نقشه روستای سیف آباد
tang narang 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان خنج
نقشه روستای تنگ نارنگ

منابع:

سازمان مرکز آمار ایران