نقشه روستای کوه سفید

نقشه روستاهای شهرستان خاش

نقشه روستاهای شهرستان خاش

 

 

نقشه روستاهای شهرستان خاش شامل ۱۱ روستا می شود. خاش از توابع استان سیستان و بلوچستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای اسکل آباد (اِسکِل)، نقشه روستای اسماعیل آباد، نقشه روستای گوهر کوه، نقشه روستای ایرندگان، نقشه روستای کهنوک، نقشه روستای کارواندر، نقشه روستای کوه سفید، نقشه روستای نازیل، نقشه روستای پشتکوه، نقشه روستای سنگان، نقشه روستای تفتان جنوبی می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

eskel abad 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خاش
نقشه روستای اسکل آباد
esmail abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان خاش
نقشه روستای اسماعیل آباد
gohar koh 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خاش
نقشه روستای گوهر کوه
gohar koh 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خاش
نقشه روستای گوهر کوه
gohar koh 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خاش
نقشه روستای گوهر کوه
gohar koh 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خاش
نقشه روستای گوهر کوه
irandegan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان خاش
نقشه روستای ایرندگان
kahnok 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خاش
نقشه روستای کهنوک
kahnok 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خاش
نقشه روستای کهنوک
kahnok 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خاش
نقشه روستای کهنوک
kahnok 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خاش
نقشه روستای کهنوک
karvandar 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خاش
نقشه روستای کارواندر
karvandar 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خاش
نقشه روستای کارواندر
karvandar 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خاش
نقشه روستای کارواندر
karvandar 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خاش
نقشه روستای کارواندر
karvandar 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خاش
نقشه روستای کارواندر
koh sefid 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خاش
نقشه روستای کوه سفید
koh sefid 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خاش
نقشه روستای کوه سفید
koh sefid 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خاش
نقشه روستای کوه سفید
nazil 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خاش
نقشه روستای نازیل
nazil 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خاش
نقشه روستای نازیل
nazil 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خاش
نقشه روستای نازیل
poshtkoh3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خاش
نقشه روستای پشتکوه
poshtkoh 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خاش
نقشه روستای پشتکوه
poshtkoh 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خاش
نقشه روستای پشتکوه
poshtkoh 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خاش
نقشه روستای پشتکوه
poshtkoh 7 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خاش
نقشه روستای پشتکوه
poshtkoh 8 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خاش
نقشه روستای پشتکوه
sangan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خاش
نقشه روستای سنگان
taftan jonobi 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خاش
نقشه روستای تفتان جنوبی
poshtkoh 51 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خاش
نقشه روستای پشتکوه
poshtkoh 6 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خاش
نقشه روستای پشتکوه

منبع: سازمان مرکز آمار ایران