نقشه روستای معز آباد

نقشه روستاهای شهرستان خرامه

نقشه روستاهای شهرستان خرامه

 

 

نقشه روستاهای شهرستان خرامه

نقشه روستاهای شهرستان خرامه شامل ۵ روستا می شود.

نقشه ها شامل نقشه روستای دهقانان، نقشه روستای کفدهک، نقشه روستای خیر آباد، نقشه روستای معز آباد، نقشه روستای سفلی می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

 

dehghanan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان خرامه
نقشه روستای دهقانان
kafdahak 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان خرامه
نقشه روستای کفدهک
kheir abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان خرامه
نقشه روستای خیر آباد
maz abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان خرامه
نقشه روستای معز آباد
sofla 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان خرامه
نقشه روستای سفلی

منابع:

سازمان مرکز آمار ایران