نقشه روستای پشت پر

نقشه روستاهای شهرستان جهرم

نقشه روستاهای شهرستان جهرم

نقشه روستاهای شهرستان جهرم شامل ۱۲ روستا می شود.

نقشه ها شامل نقشه روستای علویه، نقشه روستای علی آباد، نقشه روستای قطب آباد، نقشه روستای گل برنجی، نقشه روستای جلگاه، نقشه روستای خفر، نقشه روستای کوهک، نقشه روستای پل ببالا، نقشه روستای پل بپایین، نقشه روستای پشت پر، نقشه روستای راهکان، نقشه روستای سفیدار می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

 

alavie 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان جهرم
نقشه روستای علویه
ali abad 1 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان جهرم
نقشه روستای علی آباد
ghotb abad 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان جهرم
نقشه روستای قطب آباد
gol berenji 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان جهرم
نقشه روستای گل برنجی
jolgah 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان جهرم
نقشه روستای جلگاه
jolgah 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان جهرم
نقشه روستای جلگاه
jolgah 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان جهرم
نقشه روستای جلگاه
jolgah 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان جهرم
نقشه روستای جلگاه
khafr 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان جهرم
نقشه روستای خفر
kohak 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان جهرم
نقشه روستای کوهک
pol bbala 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان جهرم
نقشه روستای پل ببالا
pol bpain 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان جهرم
نقشه روستای پل بپایین
posht par 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان جهرم
نقشه روستای پشت پر
rahkan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان جهرم
نقشه روستای راهکان
sefidar 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان جهرم
نقشه روستای سفیدار

منابع:

سازمان مرکز آمار ایران