نقشه روستای جنگل

نقشه روستاهای شهرستان فسا

نقشه روستاهای شهرستان فسا

نقشه روستاهای شهرستان فسا شامل ۸ روستا می شود.

نقشه ها شامل نقشه روستای فدشکویه، نقشه روستای قره بلاغ، نقشه روستای جنگل، نقشه روستای کوشک قاضی، نقشه روستای میانده، نقشه روستای نوبندگان، نقشه روستای صحرا رود، نقشه روستای ششده می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

 

fadshakoye 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان فسا
نقشه روستای فدشکویه
ghara bilagh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان فسا
نقشه روستای قره بلاغ
jangal 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان فسا
نقشه روستای جنگل
miandeh 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان فسا
نقشه روستای میانده
nobandegan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان فسا
نقشه روستای نوبندگان
sahra roud 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان فسا
نقشه روستای صحرا رود
shishdeh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان فسا
نقشه روستای ششده
koshk ghazi 1 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان فسا
نقشه روستای کوشک قاضی

منابع:

سازمان مرکز آمار ایران