نقشه روستای ساخن

نقشه روستاهای شهرستان بیرجند

نقشه روستاهای شهرستان بیرجند

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان بیرجند شامل ۱۰ روستا می شود. بیرجند از توابع استان خراسان جنوبی است.

نقشه ها شامل نقشه روستای القورات، نقشه روستای باقران، نقشه روستای براکوه، نقشه روستای فشارود، نقشه روستای قلعه زری، نقشه روستای جلگه ماژان، نقشه روستای کاهشنگ، نقشه روستای خوسف، نقشه روستای ساخن، نقشه روستای شاخنات می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

alghorat 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بیرجند
نقشه روستای القورات
bagheran 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بیرجند
نقشه روستای باقران
barakoh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بیرجند
نقشه روستای براکوه
fasharoud 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بیرجند
نقشه روستای فشارود
ghaleh zari 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بیرجند
نقشه روستای قلعه زری
ghaleh zari 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بیرجند
نقشه روستای جلگه ماژان
ghaleh zari 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بیرجند
نقشه روستای قلعه زری
ghaleh zari 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بیرجند
نقشه روستای قلعه زری
ghaleh zari 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بیرجند
نقشه روستای قلعه زری
ghaleh zari 7 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بیرجند
نقشه روستای قلعه زری
ghaleh zari 8 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بیرجند
نقشه روستای قلعه زری
ghaleh zari 9 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بیرجند
نقشه روستای قلعه زری
ghaleh zari 10 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بیرجند
نقشه روستای قلعه زری
ghaleh zari 11 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بیرجند
نقشه روستای قلعه زری
ghaleh zari 12 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بیرجند
نقشه روستای قلعه زری
jolgeh mazhan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بیرجند
نقشه روستای جلگه ماژان
kahshang 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بیرجند
نقشه روستای کاهشنگ
khosof 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بیرجند
نقشه روستای خوسف
khosof 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بیرجند
نقشه روستای خوسف
khosof 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بیرجند
نقشه روستای خوسف
khosof 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بیرجند
نقشه روستای خوسف
khosof 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بیرجند
نقشه روستای خوسف
khosof 6 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بیرجند
نقشه روستای خوسف
khosof 7 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بیرجند
نقشه روستای خوسف
khosof 8 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بیرجند
نقشه روستای خوسف
shakhan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بیرجند
نقشه روستای ساخن
shakhnat 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بیرجند
نقشه روستای شاخنات
ghaleh zari 6 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بیرجند
نقشه روستای قلعه زری

منبع: سازمان مرکز آمار ایران