نقشه روستای فیشور

نقشه روستاهای شهرستان لارستان

نقشه روستاهای شهرستان لارستان

نقشه روستاهای شهرستان لارستان شامل ۱۲ روستا می شود.

نقشه ها شامل نقشه روستای بنارویه، نقشه روستای بیدشهر، نقشه روستای بیرم، نقشه روستای درزوسایبان، نقشه روستای ده فیش، نقشه روستای دهکویه، نقشه روستای عمادده، نقشه روستای فیشور، نقشه روستای هرم، نقشه حومه لارستان، نقشه روستای جویم، نقشه روستای صحرای باغ می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

 

banaroye 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان لارستان

bidshahr 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان لارستان
نقشه روستای بیدشهر
bidshahr 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان لارستان
نقشه روستای بیدشهر
biram 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان لارستان
نقشه روستای بیرم
darzosaiban 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان لارستان
نقشه روستای درزوسایبان
darzosaiban 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان لارستان
نقشه روستای درزوسایبان
darzosaiban 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان لارستان
نقشه روستای درزوسایبان
darzosaiban 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان لارستان
نقشه روستای درزوسایبان
darzosaiban 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان لارستان
نقشه روستای درزوسایبان
deh fish 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان لارستان
نقشه روستای ده فیش
dehkoye 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان لارستان
نقشه روستای دهکویه
emad deh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان لارستان
نقشه روستای عمادده
fishor 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان لارستان
نقشه روستای فیشور
heram 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان لارستان
نقشه روستای هرم
homeh larestan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان لارستان
نقشه حومه لارستان
homeh larestan 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان لارستان
نقشه حومه لارستان
homeh larestan 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان لارستان
نقشه حومه لارستان
homeh larestan 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان لارستان
نقشه حومه لارستان
sahraye bagh 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان لارستان
نقشه روستای صحرای باغ
homeh larestan 5 1 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان لارستان
نقشه حومه لارستان
homeh larestan 6 1 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان لارستان
نقشه حومه لارستان
joim 1 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان لارستان
نقشه روستای جویم

منبع: سازمان مرکز آمار ایران