نقشه روستای گلشن

نقشه روستاهای شهرستان طبس

نقشه روستاهای شهرستان طبس

 

 

نقشه روستاهای شهرستان طبس شامل ۸ روستا می شود. طبس از توابع استان یزد است.

نقشه ها شامل نقشه روستای دستگردان، نقشه روستای دیهوک، نقشه روستای گلشن، نقشه روستای کویر، نقشه روستای کوه یخاب، نقشه روستای منتظریه، نقشه روستای نخلستان، نقشه روستای پیر حاجات می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

dastgardan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای دستگردان
dastgardan 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای دستگردان
dastgardan 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای دستگردان
dastgardan 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای دستگردان
dastgardan 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای دستگردان
dastgardan 6 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای دستگردان
dihok 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای دیهوک
dihok 2 1 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای دیهوک
dihok 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای دیهوک
dihok 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای دیهوک
dihok 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای دیهوک
dihok 6 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای دیهوک
dihok 7 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای دیهوک
dihok 8 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای دیهوک
dihok 9 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای دیهوک
dihok 10 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای دیهوک
dihok 11 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای دیهوک
dihok 12 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای دیهوک
dihok 13 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای دیهوک
dihok 14 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای دیهوک
golshan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای گلشن
kavir 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای کویر
kavir 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای کویر
kavir 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای کویر
kavir 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای کویر
kavir 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای کویر
kavir 6 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای کویر
kavir 7 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای کویر
kavir 9 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای کویر
kavir 10 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای کویر
kavir 11 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای کویر
kavir 15 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای کویر
kavir 16 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای کویر
kavir 17 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای کویر
koh yakhab 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای کوه یخاب
koh yakhab 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای کوه یخاب
koh yakhab 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای کوه یخاب
koh yakhab 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای کوه یخاب
koh yakhab 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای کوه یخاب
koh yakhab 6 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای کوه یخاب
koh yakhab 7 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای کوه یخاب
koh yakhab 8 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای کوه یخاب
koh yakhab 9 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای کوه یخاب
montazarieh 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای منتظریه
montazarieh 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای منتظریه
montazarieh 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای منتظریه
montazarieh 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای منتظریه
montazarieh 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای منتظریه
montazarieh 6 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای منتظریه
montazarieh 7 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای منتظریه
montazarieh 8 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای منتظریه
montazarieh 9 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای منتظریه
montazarieh 10 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای منتظریه
montazarieh 11 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای منتظریه
montazarieh 12 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای منتظریه
nakhlestan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای نخلستان
nakhlestan 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای نخلستان
nakhlestan 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای نخلستان
nakhlestan 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای نخلستان
nakhlestan 7 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان طبس
نقشه روستای نخلستان

منبع: سازمان مرکز آمار ایران