نقشه روستای گلشن

نقشه روستاهای شهرستان طبس

نقشه روستاهای شهرستان طبس

 

 

نقشه روستاهای شهرستان طبس شامل ۸ روستا می شود. طبس از توابع استان یزد است.

نقشه ها شامل نقشه روستای دستگردان، نقشه روستای دیهوک، نقشه روستای گلشن، نقشه روستای کویر، نقشه روستای کوه یخاب، نقشه روستای منتظریه، نقشه روستای نخلستان، نقشه روستای پیر حاجات می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

نقشه روستای دستگردان
نقشه روستای دستگردان
نقشه روستای دستگردان
نقشه روستای دستگردان
نقشه روستای دستگردان
نقشه روستای دستگردان
نقشه روستای دستگردان
نقشه روستای دستگردان
نقشه روستای دستگردان
نقشه روستای دستگردان
نقشه روستای دستگردان
نقشه روستای دستگردان
نقشه روستای دیهوک
نقشه روستای دیهوک
نقشه روستای دیهوک
نقشه روستای دیهوک
نقشه روستای دیهوک
نقشه روستای دیهوک
نقشه روستای دیهوک
نقشه روستای دیهوک
نقشه روستای دیهوک
نقشه روستای دیهوک
نقشه روستای دیهوک
نقشه روستای دیهوک
نقشه روستای دیهوک
نقشه روستای دیهوک
نقشه روستای دیهوک
نقشه روستای دیهوک
نقشه روستای دیهوک
نقشه روستای دیهوک
نقشه روستای دیهوک
نقشه روستای دیهوک
نقشه روستای دیهوک
نقشه روستای دیهوک
نقشه روستای دیهوک
نقشه روستای دیهوک
نقشه روستای دیهوک
نقشه روستای دیهوک
نقشه روستای دیهوک
نقشه روستای دیهوک
نقشه روستای گلشن
نقشه روستای گلشن
نقشه روستای کویر
نقشه روستای کویر
نقشه روستای کویر
نقشه روستای کویر
نقشه روستای کویر
نقشه روستای کویر
نقشه روستای کویر
نقشه روستای کویر
نقشه روستای کویر
نقشه روستای کویر
نقشه روستای کویر
نقشه روستای کویر
نقشه روستای کویر
نقشه روستای کویر
نقشه روستای کویر
نقشه روستای کویر
نقشه روستای کویر
نقشه روستای کویر
نقشه روستای کویر
نقشه روستای کویر
نقشه روستای کویر
نقشه روستای کویر
نقشه روستای کویر
نقشه روستای کویر
نقشه روستای کویر
نقشه روستای کویر
نقشه روستای کوه یخاب
نقشه روستای کوه یخاب
نقشه روستای کوه یخاب
نقشه روستای کوه یخاب
نقشه روستای کوه یخاب
نقشه روستای کوه یخاب
نقشه روستای کوه یخاب
نقشه روستای کوه یخاب
نقشه روستای کوه یخاب
نقشه روستای کوه یخاب
نقشه روستای کوه یخاب
نقشه روستای کوه یخاب
نقشه روستای کوه یخاب
نقشه روستای کوه یخاب
نقشه روستای کوه یخاب
نقشه روستای کوه یخاب
نقشه روستای کوه یخاب
نقشه روستای کوه یخاب
نقشه روستای منتظریه
نقشه روستای منتظریه
نقشه روستای منتظریه
نقشه روستای منتظریه
نقشه روستای منتظریه
نقشه روستای منتظریه
نقشه روستای منتظریه
نقشه روستای منتظریه
نقشه روستای منتظریه
نقشه روستای منتظریه
نقشه روستای منتظریه
نقشه روستای منتظریه
نقشه روستای منتظریه
نقشه روستای منتظریه
نقشه روستای منتظریه
نقشه روستای منتظریه
نقشه روستای منتظریه
نقشه روستای منتظریه
نقشه روستای منتظریه
نقشه روستای منتظریه
نقشه روستای منتظریه
نقشه روستای منتظریه
نقشه روستای منتظریه
نقشه روستای منتظریه
نقشه روستای نخلستان
نقشه روستای نخلستان
نقشه روستای نخلستان
نقشه روستای نخلستان
نقشه روستای نخلستان
نقشه روستای نخلستان
نقشه روستای نخلستان
نقشه روستای نخلستان
نقشه روستای نخلستان
نقشه روستای نخلستان

منبع: سازمان مرکز آمار ایران