نقشه روستای قنوات

نقشه روستاهای شهرستان قم

نقشه روستاهای شهرستان قم

 

 

نقشه روستاهای شهرستان قم شامل ۹ روستا می شود. قم از توابع استان قم است.

نقشه ها شامل نقشه روستای دستجرد، نقشه روستای فمرود، نقشه روستای فردو، نقشه روستای قاهان، نقشه روستای قنوات، نقشه روستای جعفر آباد، نقشه روستای کهک، نقشه روستای نیزار، نقشه روستای راهجرد شرقی می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

نقشه روستای دستجرد
نقشه روستای دستجرد
نقشه روستای فمرود
نقشه روستای فمرود
نقشه روستای فمرود
نقشه روستای فمرود
نقشه روستای فمرود
نقشه روستای فمرود
نقشه روستای فمرود
نقشه روستای فمرود
نقشه روستای فمرود
نقشه روستای فمرود
نقشه روستای فمرود
نقشه روستای فمرود
نقشه روستای فمرود
نقشه روستای فمرود
نقشه روستای فمرود
نقشه روستای فمرود
نقشه روستای فردو
نقشه روستای فردو
نقشه روستای قاهان
نقشه روستای قاهان
نقشه روستای قنوات
نقشه روستای قنوات
نقشه روستای قنوات
نقشه روستای قنوات
نقشه روستای قنوات
نقشه روستای قنوات

نقشه روستای قنواتنقشه روستای کهک

نقشه روستای نیزار
نقشه روستای نیزار
نقشه روستای راهجرد شرقی
نقشه روستای راهجرد شرقی

منبع: سازمان مرکز آمار ایران