نقشه روستای رحمت

نقشه روستاهای شهرستان مرودشت

دانلود نقشه روستاهای ایران

نقشه روستاهای شهرستان مرودشت

نقشه روستاهای شهرستان مرودشت شامل ۱۵ روستا می شود.

نقشه ها شامل نقشه روستای ابرج، نقشه روستای درودزن، نقشه روستای گرمه، نقشه روستای کامفیروز جنوبی، نقشه روستای کامفیروز شمالی، نقشه روستای کناره، نقشه روستای خفرک علیا، نقشه روستای خرم مکان، نقشه روستای مجد آباد، نقشه روستای محمد آباد، نقشه روستای نقش رستم، نقشه روستای رحمت، نقشه روستای رامجرد ۱، نقشه روستای رامجرد ۲، نقشه روستای رودبال می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

 

abarj 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مرودشت
نقشه روستای ابرج
dorodzan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مرودشت
نقشه روستای درودزن
garmeh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مرودشت
نقشه روستای گرمه
kamfiruz jonobi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مرودشت
نقشه روستای کامفیروز جنوبی
kamfiruz shomali 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مرودشت
نقشه روستای کامفیروز شمالی
kenareh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مرودشت
نقشه روستای کناره
khafrak olia 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مرودشت
نقشه روستای خفرک علیا
khoram makan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مرودشت
نقشه روستای خرم مکان
majd abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مرودشت
نقشه روستای مجد آباد
mohammad abad 1 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مرودشت
نقشه روستای محمد آباد
naghsh rostam 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مرودشت
نقشه روستای نقش رستم
rahmat 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مرودشت
نقشه روستای رحمت
ramjerd 1 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مرودشت
نقشه روستای رامجرد ۱
ramjerd 2 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مرودشت
نقشه روستای رامجرد ۲
roudbal 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مرودشت
نقشه روستای رودبال

منبع: سازمان مرکز آمار ایران