نقشه روستای دریس

نقشه روستاهای شهرستان کازرون

نقشه روستاهای شهرستان کازرون

نقشه روستاهای شهرستان کازرون شامل ۱۴ روستا می شود.

نقشه ها شامل نقشه روستای انارستان، نقشه روستای بلیان، نقشه روستای بورکی، نقشه روستای دادین، نقشه روستای دریس، نقشه روستای دشت برم، نقشه روستای فامور، نقشه روستای امام زاده محمد، نقشه روستای جره، نقشه روستای کمارج، نقشه روستای کنار تخته، نقشه روستای کوهمره، نقشه روستای سمغان، نقشه روستای شاهپور می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

 

anarestan 1 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کازرون
نقشه روستای انارستان
belian 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کازرون
نقشه روستای بلیان
borki 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کازرون
نقشه روستای بورکی
dadin 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کازرون
نقشه روستای دادین
daris 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کازرون
نقشه روستای دریس
dasht borem 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کازرون
نقشه روستای دشت برم
famor 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کازرون
نقشه روستای فامور
imamzadeh mohammad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کازرون
نقشه روستای امام زاده محمد
jareh 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کازرون
نقشه روستای جره
kamarej 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کازرون
نقشه روستای کمارج
kenartakhteh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کازرون
نقشه روستای کنار تخته
kohmareh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کازرون
نقشه روستای کوهمره
semghan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کازرون
نقشه روستای سمغان
shahpour 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کازرون
نقشه روستای شاهپور

منبع: سازمان مرکز آمار ایران