نقشه روستای هنگام

نقشه روستاهای شهرستان قیرو کارزین

نقشه روستاهای شهرستان قیرو کارزین

 

نقشه روستاهای شهرستان قیرو کارزین

نقشه روستاهای شهرستان قیرو کارزین شامل ۵ روستا می شود.

نقشه ها شامل نقشه روستای افزر، نقشه روستای فتح آباد، نقشه روستای هنگام، نقشه روستای مبارک آباد، نقشه روستای زاخرویه می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

 

afzar 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قیرو کارزین
نقشه روستای افزر
fath abad 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قیرو کارزین
نقشه روستای فتح آباد
hengam 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قیرو کارزین
نقشه روستای هنگام
mobarak abad 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قیرو کارزین
نقشه روستای مبارک آباد
zakhroye 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قیرو کارزین
نقشه روستای زاخرویه

منبع: سازمان مرکز آمار ایران