نقشه روستای ارد

نقشه روستاهای شهرستان گراش

نقشه روستاهای شهرستان گراش

 

نقشه روستاهای شهرستان گراش

نقشه روستاهای شهرستان گراش شامل ۴ روستا می شود.

نقشه ها شامل نقشه روستای ارد، نقشه روستای فداغ، نقشه روستای خلیلی، نقشه روستای سیز پوش می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

 

ard 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان گراش
نقشه روستای ارد
fadagh 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان گراش
نقشه روستای فداغ
fadagh 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان گراش
نقشه روستای فداغ
fadagh 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان گراش
نقشه روستای فداغ
khalili 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان گراش
نقشه روستای خلیلی
sizposh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان گراش
نقشه روستای سیز پوش

منبع: سازمان مرکز آمار ایران