نقشه روستای سرخون

نقشه روستاهای شهرستان بندرعباس

نقشه روستاهای شهرستان بندرعباس

 

نقشه روستاهای شهرستان بندرعباس شامل ۱۱ روستا می شود. بندرعباس از توابع استان هرمزگان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای دهنو، نقشه روستای فین، نقشه روستای گچین، نقشه روستای گهره، نقشه روستای قلعه قاضی، نقشه روستای ایسین، نقشه روستای شمیل، نقشه روستای سیاهو، نقشه روستای سرخون، نقشه روستای تخت، نقشه روستای تازیان می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

dehno 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بندرعباس
نقشه روستای دهنو
fin 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بندرعباس
نقشه روستای فین
fin 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بندرعباس
نقشه روستای فین
fin 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بندرعباس
نقشه روستای فین
fin 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بندرعباس
نقشه روستای فین
fin 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بندرعباس
نقشه روستای فین
fin 6 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بندرعباس
نقشه روستای فین
gachin 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بندرعباس
نقشه روستای گچین
gahreh 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بندرعباس
نقشه روستای گهره
gahreh 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بندرعباس
نقشه روستای گهره
gahreh 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بندرعباس
نقشه روستای گهره
gahreh 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بندرعباس
نقشه روستای گهره
ghaleh ghazi 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بندرعباس
نقشه روستای قلعه قاضی
isin 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بندرعباس
نقشه روستای ایسین
isin 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بندرعباس
نقشه روستای ایسین
isin 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بندرعباس
نقشه روستای ایسین
shamil 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بندرعباس
نقشه روستای شمیل
shamil 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بندرعباس
نقشه روستای شمیل
shamil 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بندرعباس
نقشه روستای شمیل
siaho 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بندرعباس
نقشه روستای سیاهو
siaho 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بندرعباس
نقشه روستای سیاهو
sorkhon 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بندرعباس
نقشه روستای سرخون
takht 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بندرعباس
نقشه روستای تخت
tazian 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بندرعباس
نقشه روستای تازیان

منبع: سازمان مرکز آمار ایران