نقشه روستای فیروز جاه

نقشه روستاهای شهرستان بابل

نقشه روستاهای شهرستان بابل

 

 

نقشه روستاهای شهرستان بابل شامل ۱۲ روستا می شود. بابل از توابع استان مازندران است.

نقشه ها شامل نقشه روستای بابل کنار، نقشه روستای دراز کلا، نقشه روستای فیضیه، نقشه روستای فیروز جاه، نقشه روستای گنج افروز، نقشه روستای گتاب جنوبی، نقشه روستای گتاب شمالی، نقشه روستای کاری پی، نقشه روستای خوش رود، نقشه روستای لاله آباد، نقشه روستای اسبو کلا، نقشه روستای سجاد رود، نقشه روستای شهید آباد می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

babol kenar 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بابل
نقشه روستای بابل کنار
deraz kola 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بابل
نقشه روستای دراز کلا
feizieh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بابل
نقشه روستای فیضیه
firouz jah 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بابل
نقشه روستای فیروز جاه
ganj afrroz 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بابل
نقشه روستای گنج افروز
getab jonobi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بابل
نقشه روستای گتاب جنوبی
getab shomali1 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بابل
نقشه روستای گتاب شمالی
kari pei 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بابل
نقشه روستای کاری پی
khosh roud 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بابل
نقشه روستای خوش رود
laleh abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بابل
نقشه روستای لاله آباد
osbo kola 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بابل
نقشه روستای اسبو کلا
sajad roud 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بابل
نقشه روستای سجاد رود
shahid abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بابل
نقشه روستای شهید آباد

منبع: سازمان مرکز آمار ایران