نقشه روستای لادیز

نقشه روستاهای شهرستان زاهدان

نقشه روستاهای شهرستان زاهدان

 

 

نقشه روستاهای شهرستان زاهدان شامل ۸ روستا می شود. زاهدان از توابع استان سیستان و بلوچستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای چشمه زیارت، نقشه روستای دومک، نقشه روستای حرمک، نقشه روستای کورین، نقشه روستای لادیز، نقشه روستای نصرت آباد، نقشه روستای شورو، نقشه روستای تمین می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

cheshmeh ziarat 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زاهدان
نقشه روستای چشمه زیارت
cheshmeh ziarat 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زاهدان
نقشه روستای چشمه زیارت
cheshmeh ziarat 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زاهدان
نقشه روستای چشمه زیارت
cheshmeh ziarat 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زاهدان
نقشه روستای چشمه زیارت
cheshmeh ziarat 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زاهدان
نقشه روستای چشمه زیارت
cheshmeh ziarat 6 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زاهدان
نقشه روستای چشمه زیارت
domak 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان زاهدان
نقشه روستای دومک
hormak 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زاهدان
نقشه روستای حرمک
hormak 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زاهدان
نقشه روستای حرمک
hormak 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زاهدان
نقشه روستای حرمک
hormak 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زاهدان
نقشه روستای حرمک
hormak 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زاهدان
نقشه روستای حرمک
hormak 6 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زاهدان
نقشه روستای حرمک
korin 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زاهدان
نقشه روستای کورین
korin 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زاهدان
نقشه روستای کورین
korin 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زاهدان
نقشه روستای کورین
korin 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زاهدان
نقشه روستای کورین
ladiz 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زاهدان
نقشه روستای لادیز
ladiz 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زاهدان
نقشه روستای لادیز
ladiz 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زاهدان
نقشه روستای لادیز
ladiz 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زاهدان
نقشه روستای لادیز
ladiz 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زاهدان
نقشه روستای لادیز
ladiz 6 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زاهدان
نقشه روستای لادیز
ladiz 7 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زاهدان
نقشه روستای لادیز
ladiz 8 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زاهدان
نقشه روستای لادیز
ladiz 9 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زاهدان
نقشه روستای لادیز
nosrat abad1 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زاهدان
نقشه روستای نصرت آباد
nosrat abad 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زاهدان
نقشه روستای نصرت آباد
nosrat abad 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زاهدان
نقشه روستای نصرت آباد
nosrat abad 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زاهدان
نقشه روستای نصرت آباد
nosrat abad 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زاهدان
نقشه روستای نصرت آباد
nosrat abad 6 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زاهدان
نقشه روستای نصرت آباد
nosrat abad 7 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زاهدان
نقشه روستای نصرت آباد
nosrat abad 81 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زاهدان
نقشه روستای نصرت آباد
nosrat abad 9 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زاهدان
نقشه روستای نصرت آباد
nosrat abad 10 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زاهدان
نقشه روستای نصرت آباد
nosrat abad 11 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زاهدان
نقشه روستای نصرت آباد
nosrat abad 12 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زاهدان
نقشه روستای نصرت آباد
nosrat abad 13 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زاهدان
نقشه روستای نصرت آباد
nosrat abad 14 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زاهدان
نقشه روستای نصرت آباد
nosrat abad 15 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زاهدان
نقشه روستای نصرت آباد
shoro 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زاهدان
نقشه روستای شورو
shoro 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زاهدان
نقشه روستای شورو
shoro 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زاهدان
نقشه روستای شورو
shoro 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زاهدان
نقشه روستای شورو
shoro 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زاهدان
نقشه روستای شورو
tamin 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زاهدان
نقشه روستای تمین
korin 51 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زاهدان
نقشه روستای کورین
korin 6 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زاهدان
نقشه روستای کورین

منبع: سازمان مرکز آمار ایران