نقشه روستای خیر

نقشه روستاهای شهرستان استهبان

نقشه روستاهای شهرستان استهبان

 

نقشه روستاهای شهرستان استهبان

نقشه روستاهای شهرستان استهبان شامل ۳ روستا می شود.

نقشه ها شامل نقشه روستای ایج، نقشه روستای خیر، نقشه روستای رونیز می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

 

ij 1 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان استهبان
نقشه روستای ایج
kheir 1 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان استهبان
نقشه روستای خیر
roniz 1 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان استهبان
نقشه روستای رونیز

منابع:

سازمان مرکز آمار ایران