نقشه روستای سراب قامیش

نقشه روستاهای شهرستان سنندج

نقشه روستاهای شهرستان سنندج

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان سنندج شامل ۱۰ روستا می شود. سنندج از توابع استان کردستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای آبیدر، نقشه روستای آرندان، نقشه روستای حومه سنندج، نقشه روستای حسین آباد جنوبی، نقشه روستای کلاترزان، نقشه روستای نگل، نقشه روستای نران، نقشه روستای سراب قامیش، نقشه روستای ژاورود غربی، نقشه روستای ژاورود شرقی می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

abidar 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سنندج
نقشه روستای آبیدر
arendan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سنندج
نقشه روستای آرندان
homeh sanndaj 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سنندج
نقشه حومه سنندج
hossein abad jonobi 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سنندج
نقشه روستای حسین آباد جنوبی
kalatrazan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سنندج
نقشه روستای کلاترزان
nagal 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سنندج
نقشه روستای نگل
narran 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سنندج
نقشه روستای نران
sarab ghamish 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سنندج
نقشه روستای سراب قامیش
zhavroud gharbi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سنندج
نقشه روستای ژاورود غربی
zhavroud sharghi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سنندج
نقشه روستای ژاورود شرقی

منبع: سازمان مرکز آمار ایران