نقشه روستای ساربوک

نقشه روستاهای شهرستان نیک شهر

نقشه روستاهای شهرستان نیک شهر

 

 

نقشه روستاهای شهرستان نیک شهر شامل ۱۵ روستا می شود. نیک شهر از توابع استان سیستان و بلوچستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای بنت، نقشه روستای چاهان، نقشه روستای چانف، نقشه روستای دستگرد، نقشه روستای فنوج، نقشه روستای گتیج، نقشه روستای هلونچگان، نقشه روستای هیچان، نقشه روستای لاشار جنوبی، نقشه روستای لاشار شمالی، نقشه روستای مهبان، نقشه روستای مخت، نقشه روستای مسکوتان، نقشه روستای ساربوک، نقشه روستای توتان و مهمدان می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

نقشه روستای بنت
نقشه روستای بنت
نقشه روستای بنت
نقشه روستای بنت
نقشه روستای چاهان
نقشه روستای چاهان
نقشه روستای چاهان
نقشه روستای چاهان
نقشه روستای چاهان
نقشه روستای چاهان
نقشه روستای چاهان
نقشه روستای چاهان
نقشه روستای چانف
نقشه روستای چانف
نقشه روستای دستگرد
نقشه روستای دستگرد
نقشه روستای دستگرد
نقشه روستای دستگرد
نقشه روستای فنوج
نقشه روستای فنوج
نقشه روستای گتیج
نقشه روستای گتیج
نقشه روستای گتیج
نقشه روستای گتیج
نقشه روستای گتیج
نقشه روستای گتیج
نقشه روستای گتیج
نقشه روستای گتیج
نقشه روستای هلونچگان
نقشه روستای هلونچگان
نقشه روستای هیچان
نقشه روستای هیچان
نقشه روستای هیچان
نقشه روستای هیچان
نقشه روستای لاشار جنوبی
نقشه روستای لاشار جنوبی
نقشه روستای لاشار شمالی
نقشه روستای لاشار شمالی
نقشه روستای مهبان
نقشه روستای مهبان

نقشه روستای مخت

نقشه روستای مخت
نقشه روستای مخت
نقشه روستای مخت
نقشه روستای مخت
نقشه روستای مخت
نقشه روستای مخت
نقشه روستای مسکوتان
نقشه روستای مسکوتان
نقشه روستای ساربوک
نقشه روستای ساربوک
نقشه روستای ساربوک
نقشه روستای ساربوک
نقشه روستای ساربوک
نقشه روستای ساربوک
نقشه روستای ساربوک
نقشه روستای ساربوک
نقشه روستای ساربوک
نقشه روستای ساربوک
نقشه روستای توتان و مهمدان
نقشه روستای توتان و مهمدان
نقشه روستای توتان و مهمدان
نقشه روستای توتان و مهمدان
نقشه روستای توتان و مهمدان
نقشه روستای توتان و مهمدان
نقشه روستای توتان و مهمدان
نقشه روستای توتان و مهمدان

منبع: سازمان مرکز آمار ایران