نقشه روستای ساربوک

نقشه روستاهای شهرستان نیک شهر

نقشه روستاهای شهرستان نیک شهر

 

 

نقشه روستاهای شهرستان نیک شهر شامل ۱۵ روستا می شود. نیک شهر از توابع استان سیستان و بلوچستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای بنت، نقشه روستای چاهان، نقشه روستای چانف، نقشه روستای دستگرد، نقشه روستای فنوج، نقشه روستای گتیج، نقشه روستای هلونچگان، نقشه روستای هیچان، نقشه روستای لاشار جنوبی، نقشه روستای لاشار شمالی، نقشه روستای مهبان، نقشه روستای مخت، نقشه روستای مسکوتان، نقشه روستای ساربوک، نقشه روستای توتان و مهمدان می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

bent 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نیک شهر
نقشه روستای بنت
bent 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نیک شهر
نقشه روستای بنت
chahan1 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نیک شهر
نقشه روستای چاهان
chahan 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نیک شهر
نقشه روستای چاهان
chahan 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نیک شهر
نقشه روستای چاهان
chahan 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نیک شهر
نقشه روستای چاهان
chanf 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نیک شهر
نقشه روستای چانف
dastgerd 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نیک شهر
نقشه روستای دستگرد
dastgerd 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نیک شهر
نقشه روستای دستگرد
fenoj 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نیک شهر
نقشه روستای فنوج
gatij 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نیک شهر
نقشه روستای گتیج
gatij 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نیک شهر
نقشه روستای گتیج
gatij 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نیک شهر
نقشه روستای گتیج
gatij 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نیک شهر
نقشه روستای گتیج
helonchegan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نیک شهر
نقشه روستای هلونچگان
hichan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نیک شهر
نقشه روستای هیچان
hichan 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نیک شهر
نقشه روستای هیچان
lashar jonobi 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نیک شهر
نقشه روستای لاشار جنوبی
lashar shomali 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نیک شهر
نقشه روستای لاشار شمالی
mahban 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نیک شهر
نقشه روستای مهبان

makht 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نیک شهر

makht 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نیک شهر
نقشه روستای مخت
makht 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نیک شهر
نقشه روستای مخت
makht 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نیک شهر
نقشه روستای مخت
maskotan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نیک شهر
نقشه روستای مسکوتان
sarbok 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نیک شهر
نقشه روستای ساربوک
sarbok 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نیک شهر
نقشه روستای ساربوک
sarbok 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نیک شهر
نقشه روستای ساربوک
sarbok 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نیک شهر
نقشه روستای ساربوک
sarbok 51 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نیک شهر
نقشه روستای ساربوک
totan va mahmadan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نیک شهر
نقشه روستای توتان و مهمدان
totan va mahmadan 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نیک شهر
نقشه روستای توتان و مهمدان
totan va mahmadan 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نیک شهر
نقشه روستای توتان و مهمدان
totan va mahmadan 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نیک شهر
نقشه روستای توتان و مهمدان

منبع: سازمان مرکز آمار ایران