نقشه روستای حنا

نقشه روستاهای شهرستان نی ریز

نقشه روستاهای شهرستان نی ریز

نقشه روستاهای شهرستان نی ریز شامل ۹ روستا می شود.

نقشه ها شامل نقشه روستای اباده طشک، نقشه روستای بختگان، نقشه روستای ده چاه، نقشه روستای قطرویه، نقشه روستای حنا، نقشه روستای هرگان، نقشه روستای مشکان، نقشه روستای رستاق، نقشه روستای ریز آب می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

 

abadeh tashk 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نی ریز
نقشه روستای اباده طشک
bakhtegan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نی ریز
نقشه روستای بختگان
bakhtegan 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نی ریز
نقشه روستای بختگان
bakhtegan 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نی ریز
نقشه روستای بختگان
deh chah 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نی ریز
نقشه روستای ده چاه
ghatroye 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نی ریز
نقشه روستای قطرویه
ghatroye 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نی ریز
نقشه روستای قطرویه
ghatroye 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نی ریز
نقشه روستای قطرویه
ghatroye 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نی ریز
نقشه روستای قطرویه
ghatroye 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نی ریز
نقشه روستای قطرویه
hana 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نی ریز
نقشه روستای حنا
hargan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نی ریز
نقشه روستای هرگان
meshkan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان نی ریز
نقشه روستای مشکان
riz ab 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نی ریز
نقشه روستای ریز آب
rastagh neiriz 1 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نی ریز
نقشه روستای رستاق

منبع: سازمان مرکز آمار ایران