نقشه روستای حنا

نقشه روستاهای شهرستان نی ریز

نقشه روستاهای شهرستان نی ریز

نقشه روستاهای شهرستان نی ریز شامل ۹ روستا می شود.

نقشه ها شامل نقشه روستای اباده طشک، نقشه روستای بختگان، نقشه روستای ده چاه، نقشه روستای قطرویه، نقشه روستای حنا، نقشه روستای هرگان، نقشه روستای مشکان، نقشه روستای رستاق، نقشه روستای ریز آب می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

 

نقشه روستای اباده طشک
نقشه روستای اباده طشک
نقشه روستای بختگان
نقشه روستای بختگان
نقشه روستای بختگان
نقشه روستای بختگان
نقشه روستای بختگان
نقشه روستای بختگان
نقشه روستای ده چاه
نقشه روستای ده چاه
نقشه روستای قطرویه
نقشه روستای قطرویه
نقشه روستای قطرویه
نقشه روستای قطرویه
نقشه روستای قطرویه
نقشه روستای قطرویه
نقشه روستای قطرویه
نقشه روستای قطرویه
نقشه روستای قطرویه
نقشه روستای قطرویه
نقشه روستای حنا
نقشه روستای حنا
نقشه روستای هرگان
نقشه روستای هرگان
نقشه روستای مشکان
نقشه روستای مشکان
نقشه روستای ریز آب
نقشه روستای ریز آب
نقشه روستای رستاق
نقشه روستای رستاق

منبع: سازمان مرکز آمار ایران