نقشه روستای کوهستان

نقشه روستاهای شهرستان نائین

نقشه روستاهای شهرستان نائین

 

 

نقشه روستاهای شهرستان نائین شامل ۵ روستا می شود. نائین از توابع استان اصفهان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای بافران، نقشه روستای بهارستان، نقشه روستای چوپانان، نقشه روستای کوهستان، نقشه لای سیاه می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

baferan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نائین
نقشه روستای بافران
baferan 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نائین
نقشه روستای بافران
baferan 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نائین
نقشه روستای بافران
baferan 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نائین
نقشه روستای بافران
baferan 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نائین
نقشه روستای بافران
baferan 6 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نائین
نقشه روستای بافران
baharestan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نائین
نقشه روستای بهارستان
chopanan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نائین
نقشه روستای چوپانان
chopanan 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نائین
نقشه روستای چوپانان
chopanan 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نائین
نقشه روستای چوپانان
chopanan 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نائین
نقشه روستای چوپانان
chopanan 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نائین
نقشه روستای چوپانان
chopanan 6 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نائین
نقشه روستای چوپانان
chopanan 7 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نائین
نقشه روستای چوپانان
chopanan 8 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نائین
نقشه روستای چوپانان
chopanan 9 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نائین
نقشه روستای چوپانان
chopanan 10 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نائین
نقشه روستای چوپانان
chopanan 11 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نائین
نقشه روستای چوپانان
chopanan 12 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نائین
نقشه روستای چوپانان
chopanan 13 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نائین
نقشه روستای چوپانان
chopanan 14 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نائین
نقشه روستای چوپانان
chopanan 15 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نائین
نقشه روستای چوپانان
chopanan 16 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نائین
نقشه روستای چوپانان
chopanan 17 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نائین
نقشه روستای چوپانان
chopanan 18 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نائین
نقشه روستای چوپانان
chopanan 19 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نائین
نقشه روستای چوپانان
chopanan 20 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نائین
نقشه روستای چوپانان
kohestan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان نائین
نقشه روستای کوهستان
lai siah 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان نائین
نقشه لای سیاه

 

منبع: سازمان مرکز آمار ایران