نقشه روستای کریان

نقشه روستاهای شهرستان میناب

نقشه روستاهای شهرستان میناب

 

نقشه روستاهای شهرستان میناب شامل ۱۱ روستا می شود. میناب از توابع استان هرمزگان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای بندر، نقشه روستای بندزرک، نقشه روستای چراغ آباد، نقشه روستای درپهن، نقشه روستای گوربند، نقشه روستای حومه میناب، نقشه روستای کرگان، نقشه روستای کریان، نقشه روستای سندرک، نقشه روستای تیاب، نقشه روستای توکور می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

bandar 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان میناب
نقشه روستای بندر
bandzarak 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان میناب
نقشه روستای بندزرک
cheragh abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان میناب
نقشه روستای چراغ آباد
darpahn 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان میناب
نقشه روستای درپهن
gorband 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان میناب
نقشه روستای گوربند
homeh minab 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان میناب
نقشه روستای حومه میناب
kargan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان میناب
نقشه روستای کرگان

karian 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان میناب

sandarak 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان میناب
نقشه روستای سندرک
tiab 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان میناب
نقشه روستای تیاب
tokohor 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان میناب
نقشه روستای توکور

منبع: سازمان مرکز آمار ایران