نقشه روستای طیبی گرمسیری شمالی

نقشه روستاهای شهرستان کهگیلویه

نقشه روستاهای شهرستان کهگیلویه

 

 

نقشه روستاهای شهرستان کهگیلویه شامل ۱۲ روستا می شود. کهگیلویه از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد است.

نقشه ها شامل نقشه روستای آجم، نقشه روستای عالی طیب، نقشه روستای بهمئی سرحدی غربی، نقشه روستای بهمئی سرحدی شرقی، نقشه روستای دهدشت غربی، نقشه روستای دهدشت شرقی، نقشه روستای دشمن زیاری، نقشه روستای راک، نقشه روستای طیبی گرمسیری جنوبی، نقشه روستای طیبی گرمسیری شمالی، نقشه روستای طیبی سرحدی غربی، نقشه روستای طیبی سرحدی شرقی می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

ajam 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کهگیلویه
نقشه روستای آجم
ali tayeb 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کهگیلویه
نقشه روستای عالی طیب
bahmai sarhadi gharbi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کهگیلویه
نقشه روستای بهمئی سرحدی غربی
bahmai sarhadi sharghi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کهگیلویه
نقشه روستای بهمئی سرحدی شرقی
dehdasht gharbi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کهگیلویه
نقشه روستای دهدشت غربی
dehdasht sharghi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کهگیلویه
نقشه روستای دهدشت شرقی
doshman ziari 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کهگیلویه
نقشه روستای دشمن زیاری
rock 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کهگیلویه
نقشه روستای راک
tayebi garmsiri jonobi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کهگیلویه
نقشه روستای طیبی گرمسیری جنوبی
tayebi garmsiri shomali 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کهگیلویه
نقشه روستای طیبی گرمسیری شمالی
tayebi sarhadi gharbi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کهگیلویه
طیبی سرحدی غربی
tayebi sarhadi sharghi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کهگیلویه
نقشه روستای طیبی سرحدی شرقی

منبع: سازمان مرکز آمار ایران