نقشه روستای زنگی آباد

نقشه روستاهای شهرستان کرمان

نقشه روستاهای شهرستان کرمان

 

 

نقشه روستاهای شهرستان کرمان شامل ۱۶ روستا می شود. کرمان از توابع استان کرمان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای اندوهجرد، نقشه روستای باغین، نقشه روستای درختنگان، نقشه روستای اختیار آباد، نقشه روستای قناتغستان، نقشه روستای حسین آباد گروه، نقشه روستای جوشان، نقشه روستای کویرات، نقشه روستای کشیت، نقشه روستای ماهان، نقشه روستای معزیه، نقشه روستای راین، نقشه روستای سرآسیاب فرسنگی، نقشه روستای سیرچ، نقشه روستای تکاب، نقشه روستای زنگی آباد می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

andoh jard 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای اندوهجرد
andoh jard 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای اندوهجرد
andoh jard 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای اندوهجرد
andoh jard 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای اندوهجرد
andoh jard 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای اندوهجرد
andoh jard 6 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای اندوهجرد
andoh jard 7 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای اندوهجرد
andoh jard 8 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای اندوهجرد
andoh jard 9 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای اندوهجرد
andoh jard 10 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای اندوهجرد
andoh jard 11 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای اندوهجرد
andoh jard 12 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای اندوهجرد
andoh jard 13 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای اندوهجرد
baghin 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای باغین
derakhtnegan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای درختنگان
ekhtiar abad 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای اختیار آباد
ghanatghestan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای قناتغستان
hossein abad gorveh 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای حسین آباد گروه
joshan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای جوشان
joshan 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای جوشان
kavirat 1 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای کویرات
keshit 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای کشیت
keshit 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای کشیت
keshit 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای کشیت
keshit 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای کشیت
keshit 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای کشیت
keshit 6 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای کشیت
keshit 7 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای کشیت
mahan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای ماهان
mahan 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای ماهان
mahan 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای ماهان
mahan 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای ماهان
mozieh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای معزیه
rain 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای راین
rain 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای راین
rain 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای راین
rain 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای راین
rain 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای راین
rain 6 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای راین
sar asiab farsangi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای سرآسیاب فرسنگی
sirch 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای سیرچ
takab 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای تکاب
takab 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای تکاب
takab 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای تکاب
takab 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای تکاب
takab 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای تکاب
takab 6 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای تکاب
takab 7 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای تکاب
takab 8 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای تکاب
takab 9 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای تکاب
takab 10 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای تکاب
takab 11 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای تکاب
takab 12 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای تکاب
takab 13 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای تکاب
takab 14 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای تکاب
takab 15 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای تکاب
takab 16 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای تکاب
takab 17 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای تکاب
takab 18 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای تکاب
takab 19 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای تکاب
takab 21 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای تکاب
takab 22 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای تکاب
zangi abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای زنگی آباد
takab 20 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کرمان
نقشه روستای تکاب

منبع: سازمان مرکز آمار ایران