نقشه روستای زنگی آباد

نقشه روستاهای شهرستان کرمان

نقشه روستاهای شهرستان کرمان

 

 

نقشه روستاهای شهرستان کرمان شامل ۱۶ روستا می شود. کرمان از توابع استان کرمان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای اندوهجرد، نقشه روستای باغین، نقشه روستای درختنگان، نقشه روستای اختیار آباد، نقشه روستای قناتغستان، نقشه روستای حسین آباد گروه، نقشه روستای جوشان، نقشه روستای کویرات، نقشه روستای کشیت، نقشه روستای ماهان، نقشه روستای معزیه، نقشه روستای راین، نقشه روستای سرآسیاب فرسنگی، نقشه روستای سیرچ، نقشه روستای تکاب، نقشه روستای زنگی آباد می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

نقشه روستای اندوهجرد
نقشه روستای اندوهجرد
نقشه روستای اندوهجرد
نقشه روستای اندوهجرد
نقشه روستای اندوهجرد
نقشه روستای اندوهجرد
نقشه روستای اندوهجرد
نقشه روستای اندوهجرد
نقشه روستای اندوهجرد
نقشه روستای اندوهجرد
نقشه روستای اندوهجرد
نقشه روستای اندوهجرد
نقشه روستای اندوهجرد
نقشه روستای اندوهجرد
نقشه روستای اندوهجرد
نقشه روستای اندوهجرد
نقشه روستای اندوهجرد
نقشه روستای اندوهجرد
نقشه روستای اندوهجرد
نقشه روستای اندوهجرد
نقشه روستای اندوهجرد
نقشه روستای اندوهجرد
نقشه روستای اندوهجرد
نقشه روستای اندوهجرد
نقشه روستای اندوهجرد
نقشه روستای اندوهجرد
نقشه روستای باغین
نقشه روستای باغین
نقشه روستای درختنگان
نقشه روستای درختنگان
نقشه روستای اختیار آباد
نقشه روستای اختیار آباد
نقشه روستای قناتغستان
نقشه روستای قناتغستان
نقشه روستای حسین آباد گروه
نقشه روستای حسین آباد گروه
نقشه روستای جوشان
نقشه روستای جوشان
نقشه روستای جوشان
نقشه روستای جوشان
نقشه روستای کویرات
نقشه روستای کویرات
نقشه روستای کشیت
نقشه روستای کشیت
نقشه روستای کشیت
نقشه روستای کشیت
نقشه روستای کشیت
نقشه روستای کشیت
نقشه روستای کشیت
نقشه روستای کشیت
نقشه روستای کشیت
نقشه روستای کشیت
نقشه روستای کشیت
نقشه روستای کشیت
نقشه روستای کشیت
نقشه روستای کشیت
نقشه روستای ماهان
نقشه روستای ماهان
نقشه روستای ماهان
نقشه روستای ماهان
نقشه روستای ماهان
نقشه روستای ماهان
نقشه روستای ماهان
نقشه روستای ماهان
نقشه روستای معزیه
نقشه روستای معزیه
نقشه روستای راین
نقشه روستای راین
نقشه روستای راین
نقشه روستای راین
نقشه روستای راین
نقشه روستای راین
نقشه روستای راین
نقشه روستای راین
نقشه روستای راین
نقشه روستای راین
نقشه روستای راین
نقشه روستای راین
نقشه روستای سرآسیاب فرسنگی
نقشه روستای سرآسیاب فرسنگی
نقشه روستای سیرچ
نقشه روستای سیرچ
نقشه روستای تکاب
نقشه روستای تکاب
نقشه روستای تکاب
نقشه روستای تکاب
نقشه روستای تکاب
نقشه روستای تکاب
نقشه روستای تکاب
نقشه روستای تکاب
نقشه روستای تکاب
نقشه روستای تکاب
نقشه روستای تکاب
نقشه روستای تکاب
نقشه روستای تکاب
نقشه روستای تکاب
نقشه روستای تکاب
نقشه روستای تکاب
نقشه روستای تکاب
نقشه روستای تکاب
نقشه روستای تکاب
نقشه روستای تکاب
نقشه روستای تکاب
نقشه روستای تکاب
نقشه روستای تکاب
نقشه روستای تکاب
نقشه روستای تکاب
نقشه روستای تکاب
نقشه روستای تکاب
نقشه روستای تکاب
نقشه روستای تکاب
نقشه روستای تکاب
نقشه روستای تکاب
نقشه روستای تکاب
نقشه روستای تکاب
نقشه روستای تکاب
نقشه روستای تکاب
نقشه روستای تکاب
نقشه روستای تکاب
نقشه روستای تکاب
نقشه روستای تکاب
نقشه روستای تکاب
نقشه روستای تکاب
نقشه روستای تکاب
نقشه روستای زنگی آباد
نقشه روستای زنگی آباد
نقشه روستای تکاب
نقشه روستای تکاب

منبع: سازمان مرکز آمار ایران