نقشه روستای کنگور

نقشه روستاهای شهرستان کلاله

نقشه روستاهای شهرستان کلاله

 

نقشه روستاهای شهرستان کلاله

نقشه روستاهای شهرستان کلاله شامل ۵ روستا می شود. کلاله از توابع استان گلستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای آق سو، نقشه روستای عرب داغ، نقشه روستای کنگور، نقشه روستای تمران، نقشه روستای زاو کوه می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

 

agh so 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کلاله
نقشه روستای آق سو
arab dagh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کلاله
نقشه روستای عرب داغ
kangor 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کلاله
نقشه روستای کنگور
tamran 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کلاله
نقشه روستای تمران
zavkoh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کلاله
نقشه روستای زاو کوه

منبع: سازمان مرکز آمار ایران