نقشه روستای استر آباد شمالی

نقشه روستاهای شهرستان گرگان

نقشه روستاهای شهرستان گرگان

 

نقشه روستاهای شهرستان گرگان

نقشه روستاهای شهرستان گرگان شامل ۵ روستا می شود. گرگان از توابع استان گلستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای انجیر آب، نقشه روستای استر آباد جنوبی، نقشه روستای استر آباد شمالی، نقشه روستای قرق، نقشه روستای روشن آباد می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

 

anjir ab 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان گرگان

ester abad jonobi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان گرگان
نقشه روستای استر آباد جنوبی
ester abad shomali 1 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان گرگان
نقشه روستای استر آباد شمالی
ghorogh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان گرگان
نقشه روستای قرق
roshan abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان گرگان
نقشه روستای روشن آباد

منبع: سازمان مرکز آمار ایران