نقشه روستای زیرکوه

نقشه روستاهای شهرستان قائنات

نقشه روستاهای شهرستان قائنات

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان قائنات شامل ۱۳ روستا می شود. قائنات از توابع استان خراسان جنوبی است.

نقشه ها شامل نقشه روستای آفریز، نقشه روستای قاین، نقشه روستای کرغند، نقشه روستای مهیار، نقشه روستای نیمبلوک، نقشه روستای افین، نقشه روستای پسکوه، نقشه روستای پترگان، نقشه روستای پیشکوه، نقشه روستای سده، نقشه روستای شاسکوه، نقشه روستای زهان، نقشه روستای زیرکوه می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

نقشه روستای آفریز
نقشه روستای آفریز
نقشه روستای قاین
نقشه روستای قاین
نقشه روستای قاین
نقشه روستای قاین
نقشه روستای قاین
نقشه روستای قاین
نقشه روستای قاین
نقشه روستای قاین
نقشه روستای قاین
نقشه روستای قاین
نقشه روستای قاین
نقشه روستای قاین
نقشه روستای کرغند
نقشه روستای کرغند
نقشه روستای مهیار
نقشه روستای مهیار
نقشه روستای نیمبلوک
نقشه روستای نیمبلوک
نقشه روستای نیمبلوک
نقشه روستای نیمبلوک
نقشه روستای افین
نقشه روستای افین
نقشه روستای پسکوه
نقشه روستای پسکوه
نقشه روستای پترگان
نقشه روستای پترگان
نقشه روستای پترگان
نقشه روستای پترگان
نقشه روستای پترگان
نقشه روستای پترگان
نقشه روستای پترگان
نقشه روستای پترگان
نقشه روستای پترگان
نقشه روستای پترگان
نقشه روستای پترگان
نقشه روستای پترگان
نقشه روستای پیشکوه
نقشه روستای پیشکوه
نقشه روستای سده
نقشه روستای سده
نقشه روستای شاسکوه
نقشه روستای شاسکوه
نقشه روستای زهان
نقشه روستای زهان
نقشه روستای زیرکوه
نقشه روستای زیرکوه
نقشه روستای زیرکوه
نقشه روستای زیرکوه
نقشه روستای زیرکوه
نقشه روستای زیرکوه
نقشه روستای زیرکوه
نقشه روستای زیرکوه

منبع: سازمان مرکز آمار ایران