نقشه روستای زیرکوه

نقشه روستاهای شهرستان قائنات

نقشه روستاهای شهرستان قائنات

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان قائنات شامل ۱۳ روستا می شود. قائنات از توابع استان خراسان جنوبی است.

نقشه ها شامل نقشه روستای آفریز، نقشه روستای قاین، نقشه روستای کرغند، نقشه روستای مهیار، نقشه روستای نیمبلوک، نقشه روستای افین، نقشه روستای پسکوه، نقشه روستای پترگان، نقشه روستای پیشکوه، نقشه روستای سده، نقشه روستای شاسکوه، نقشه روستای زهان، نقشه روستای زیرکوه می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

afriz 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قائنات
نقشه روستای آفریز
ghayein 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قائنات
نقشه روستای قاین
ghayein 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قائنات
نقشه روستای قاین
ghayein 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قائنات
نقشه روستای قاین
ghayein 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قائنات
نقشه روستای قاین
ghayein 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قائنات
نقشه روستای قاین
ghayein 6 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قائنات
نقشه روستای قاین
karghand 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان قائنات
نقشه روستای کرغند
mahyar 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قائنات
نقشه روستای مهیار
nimblock 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قائنات
نقشه روستای نیمبلوک
nimblock 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قائنات
نقشه روستای نیمبلوک
ofen 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قائنات
نقشه روستای افین
paskoh 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قائنات
نقشه روستای پسکوه
petergan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قائنات
نقشه روستای پترگان
petergan 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قائنات
نقشه روستای پترگان
petergan 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قائنات
نقشه روستای پترگان
petergan 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قائنات
نقشه روستای پترگان
petergan 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قائنات
نقشه روستای پترگان
petergan 6 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قائنات
نقشه روستای پترگان
pishkoh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان قائنات
نقشه روستای پیشکوه
sadeh 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قائنات
نقشه روستای سده
shaskoh 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قائنات
نقشه روستای شاسکوه
zahan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان قائنات
نقشه روستای زهان
zirkoh 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قائنات
نقشه روستای زیرکوه
zirkoh 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قائنات
نقشه روستای زیرکوه
zirkoh 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قائنات
نقشه روستای زیرکوه
zirkoh 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قائنات
نقشه روستای زیرکوه

منبع: سازمان مرکز آمار ایران