نقشه روستای گلستان

نقشه روستاهای شهرستان گالیکش

نقشه روستاهای شهرستان گالیکش

 

نقشه روستاهای شهرستان گالیکش

نقشه روستاهای شهرستان گالیکش شامل ۴ روستا می شود. گالیکش از توابع استان گلستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای قراولان، نقشه روستای گلستان، نقشه روستای نیلکوه، نقشه روستای ینقاق می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

 

gharavolan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان گالیکش
نقشه روستای قراولان
golestan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان گالیکش
نقشه روستای گلستان
nilkoh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان گالیکش
نقشه روستای نیلکوه
yanghagh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان گالیکش
نقشه روستای ینقاق

منبع: سازمان مرکز آمار ایران