نقشه روستای سروستان

نقشه روستاهای شهرستان بوانات

نقشه روستاهای شهرستان بوانات

 

نقشه روستاهای شهرستان بوانات

نقشه روستاهای شهرستان بوانات شامل ۸ روستا می شود.

نقشه ها شامل نقشه روستای باغ صفا، نقشه روستای باغان، نقشه روستای باغستان، نقشه روستای مزایجان، نقشه روستای سرچهان، نقشه روستای سروستان، نقشه روستای سیمکان، نقشه روستای توجردی می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

 

bagh safa 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بوانات
نقشه روستای باغ صفا
baghan 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بوانات
نقشه روستای باغان
baghan 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بوانات
نقشه روستای باغان
baghestan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بوانات
نقشه روستای باغستان
mazaijan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بوانات
نقشه روستای مزایجان
sarchahan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان بوانات
نقشه روستای سرچهان
sarvestan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بوانات
نقشه روستای سروستان
simkan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بوانات
نقشه روستای سیمکان
tojradi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان بوانات
نقشه روستای توجردی

منابع:

سازمان مرکز آمار ایران