نقشه روستای خبریز

نقشه روستاهای شهرستان ارسنجان

نقشه روستاهای شهرستان ارسنجان

 

نقشه روستاهای شهرستان ارسنجان

نقشه روستاهای شهرستان ارسنجان شامل ۳ روستا می شود.

نقشه ها شامل نقشه روستای علی آباد ملک، نقشه روستای خبریز، نقشه روستای شوراب می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

 

ali abad malek 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان ارسنجان
نقشه روستای علی آباد ملک
khabriz 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ارسنجان
نقشه روستای خبریز
shorab 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ارسنجان
نقشه روستای شوراب

منابع:

سازمان مرکز آمار ایران