نقشه ایران

نقشه ایران

نقشه ایران

این نقشه بر اساس اطلاعات جمعیتی سال ۱۳۹۳ است.

آخرین آمار جمعیتی ایران بر اساس اطلاعات سازمان آمار ایران در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۳:۵۰ دقیقه ۸۲,۲۵۸,۶۷۸ نفر است.

در نقشه پایین با بردن موس بر روی هر استان اطلاعات آن استان از قبیل نام استان، مرکز استان، جمعیت استان (گرد شده)  و نسبت به جمعیت کل کشور (استان چند درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهد) مساحت استان و نسبت آن به کشور (استان چند درصد مساحت کشور را تشکیل می دهد) نشان می دهد.

این نقشه مناسب برای رده سنی کودکان است که شناخت بهتری نسبت به نقشه کشور عزیزمان ایران داشته باشند.